Privacyverklaring

(Kinder-) OEFENTHERAPIE Drachten, gevestigd aan

 • Gauke Boelensstraat 4A, 9203 RM Drachten;
 • De Dellen 2A, 9231 EB Surhuisterveen;
 • Tureluurstraat 20, 8446 HM Heerenveen,

is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

 • Gauke Boelensstraat 4A, 9203 RM Drachten
  +31512543646
 • De Dellen 2A, 9231 EB Surhuisterveen
  +31512543646
 • Tureluurstraat 20, 8446 HM Heerenveen
  +31625474138

info@oefentherapiedrachten.nl www.oefentherapiedrachten.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

(Kinder-) OEFENTHERAPIE Drachten verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

(Kinder-) OEFENTHERAPIE Drachten verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • gezondheid
 • gegevens van personen jonger dan 16 jaar. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@oefentherapiedrachten.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
 • burgerservicenummer (BSN)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

(Kinder-) OEFENTHERAPIE Drachten verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • (Kinder-) OEFENTHERAPIE Drachten verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

(Kinder-) OEFENTHERAPIE Drachten neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van (Kinder-) OEFENTHERAPIE Drachten) tussen zit. (Kinder-) OEFENTHERAPIE Drachten gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • Intramed Online; Verwerking van patiëntgegevens/ dossiervorming. Gegevens staan op externe server;
 • Zorgmail; Beveiligd versturen van patiëntgegevens naar derden waaronder cliënt, artsen;
 • Qualiview; Ontvangen, versturen en verwerken van cliëntgegevens t.b.v. klanttevredenheidsonderzoek. Verplichting vanuit zorgverzekeraars;
 • ZorgTTP; Ontvangen en verwerken van geanonimiseerde cliëntgegevens t.b.v. deelname wetenschappelijk onderzoek praktijk.

Van bovenstaande verwerkers is een verwerkersovereenkomst beschikbaar.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

(Kinder-) OEFENTHERAPIE Drachten bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor persoonsgegevens:

 • Maximaal 15 jaar volgens de wettelijke regelgeving.

Delen van persoonsgegevens met derden

(Kinder-) OEFENTHERAPIE Drachten deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. (Kinder-) OEFENTHERAPIE Drachten blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt (Kinder-) OEFENTHERAPIE Drachten uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

 • Intramed Online; Verwerking van patiëntgegevens/ dossiervorming. Gegevens staan op externe server;
 • Zorgmail; Beveiligd versturen van patiëntgegevens naar derden waaronder cliënt, artsen;
 • Qualiview; Ontvangen, versturen en verwerken van cliëntgegevens t.b.v. klanttevredenheidsonderzoek. Verplichting vanuit zorgverzekeraars;
 • ZorgTTP; Ontvangen en verwerken van geanonimiseerde cliëntgegevens t.b.v. deelname wetenschappelijk onderzoek praktijk
 • Siilo app; Veilig communiceren met zorgverleners

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

(Kinder-) OEFENTHERAPIE Drachten gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door (Kinder-) OEFENTHERAPIE Drachten en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@oefentherapiedrachten.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. (Kinder-) OEFENTHERAPIE Drachten wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

(Kinder-) OEFENTHERAPIE Drachten neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact met ons op via info@oefentherapiedrachten.nl. (Kinder-) OEFENTHERAPIE Drachten heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
 • DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.
 • DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam (oefentherapiedrachten.nl) naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. U kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat u omgeleid wordt naar een vals IP-adres.
 • Zorgmail, Siilo app; middelen om onderling te mailen naar zorgverleners en u als client in een beveiligde omgeving.